Dorim să vă aducem la cunoștință că în conformitate cu prevederile Legii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/206 este obligatorie racordarea utilizatorilor la rețeaua de canalizare acolo unde aceasta există.

Vă prezentăm articole din Legea 241/2006 republicată, care fac referire la acest lucru:

  • 31, pct. 14 – Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.
  • 39, pct. 5 – Constituie contravenție nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31, pct. 14 și se sancționează cu amendă de la 2000 lei la 4000 lei.
  • 40, pct. 2 – Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la art.39, pct. 5, se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu.

În același sens sunt și reglementările art. 57 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare din 18.12.2002.

Art.57 – În cazul în care în localitate există un sistem public de canalizare, toți utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent dacă au sau nu branșament propriu, au obligația de a deversa apele uzate provenite din activitățile specifice fiecărui tip de utilizator numai în rețeaua publică de canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament cadru.

În localitățile unde nu există rețele de canalizare până la realizarea lor, utilizatorii sunt obligați să colecteze apa uzată în bazine etanș vidanjabile sau ministații de epurare care sunt construite și exploatate astfel încât să nu se aducă prejudicii mediului și stării de sănătate a populației.

Vidanjarea apelor uzate se va face de către operatorul regional sau de către un agent economic autorizat care a obținut de la operator acceptul privind locul și condițiile de evacuare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare.

Față de cele de mai sus, societatea noastră, are obligația identificării persoanelor fizice și juridice neracordate la sistemul public de canalizare și informarea structurilor teritoriale ale Gărzii Naționale de Mediu, în vederea verificării modului de respectare a condițiilor de descărcare a apei uzate și luării măsurilor legale care se impun, potrivit legii.