Documente necesare pentru încheierea/rezilierea contractului cu persoana fizică- utilizator  individual/colectiv:

 

 • copie act identitate asociat unic / asociat / administrator
 • copie act identitate împuternicit, respectiv împuternicirea – dacă este cazul;
 • copie act de proprietate (contract de vânzare – cumpărare, contract de vânzare – cumpărare cu clauza de întreținere, contract de vânzare-cumpărare cu rentă viageră, contract vânzare - cumpărare cu clauză uzufructuar și nuda proprietate, contract donație, act de schimb, Autorizașie de construcție, Adeverință de rol din Registru Agricol) sau copie contract de închiriere/contract de comodat încheiat cu proprietarul imobilului, orice document autentificat care să ateste apartenența proprietății.
 • Declaratie notarială a solicitantului proprietar persoană fizică/persoană juridică (proprietar spațiu), privind achitarea debitului acumulat de către chiriașul sau în baza contractului încheiat cu societatea noastră - model AC2/AC3.
 • Împuternicire sub semnatură privată privind desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de furnizare apă rece în numele persoanei juridice - model
 • Declarație pe propria răspundere privind respectarea Legislației în domeniul Protecției Apeimodel
 • Declarație pe propria răspundere privind activitatea desfășurată – model
 • Dovada garanției, dacă este cazul.
 • Statut persoană juridică,
 • Certificat înregistrare fiscală,
 • Certificat Înregistrare, copie.
 • Certificat constatator,
 • Cerere de încheiere a contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru solicitant persoană fizică utilizator casnic - individual / colectiv – AC7, persoană juridică – utilizator individual / colectiv –
 • date de contact: telefon, e-mail, adresă de corespondenţă.
 • Cerere de reziliere completată de către clientul societății persoană fizică / persoană juridica

Notă: În funcție de particularitățile cazului, pot fi solicitate documente suplimentare.

Acordul de branșare/racordare la rețeaua de apă rece/canal este necesar și premergator încheierii contractului.