NR  9211/21.05.2021

CONVOCATOR

 

            În conformitate cu dispoziţiile art. 111, art. 112, şi art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.13, alin.4, art 33, art 35, din actul constitutiv al S.C. ,,Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni”S.R.L., se convoacă prin intermediul directorului general şi administratorului unic Tudose Nicolae, Adunarea Generală a Asociaţilor, în data de 27.05.2021, ora 17.00, în sala Centrului Cultural Mioveni, cu următoarea ordine de zi:

            Pct.1. Aprobarea bilanțului contabil, contului de profit și de pierderi a anexelor la bilanț pe anul 2020, Raportul Auditului Statutar și al Administratorului societății, descărcarea de gestiune a directorului general și a directorului economic pentru exercițiul financiar 2020.

            Pct. 2. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2020.

            Pct. 3. Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea dividendelor cuvenite asociatului unic, din profitul realizat în anul 2020.

            Pct. 4. Informare AGA cu privire la achizițiile, dotările și investițiile efectuate în anul 2020,  din capital social și activitatea curentă.

            Pct. 5. Aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului pe anul 2020.

            Pct. 6. Alte probleme pe ordinea de zi .

            În cazul în care pe data de 27 mai 2021 nu se întrunește cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Asociaților pentru data de 28 mai 2021, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

            Convocarea se publică pe site-ul societății, pentru liberul acces al asociaților și în mass-media locală.

ADMINISTRATOR UNIC,

prin Director General – Tudose Nicolae